Zagospodarowanie wód opadowych

Tytuł projektu: Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. – Etap I

Projekt realizowany przez Miasto Gorzów Wlkp. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020 w ramach Priorytetu II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

wody logo

Cel projektu: Adaptacja do zmian klimatu istniejącej infrastruktury odwodnieniowej (sieci kanalizacji deszczowej) oraz terenów miasta objętych projektem w zakresie odporności na występowanie intensywnych opadów.

Zakres: Inwestycje w ramach projektu są prowadzone w obszarze czterech zlewni rzeki Warty: ul. Żwirowa, ul. Słowiańska, ul. Szmaragdowa, ul. Olimpijska.

Docelowo zostanie rozbudowana, przebudowana i wyremontowana kanalizacja deszczowa wraz z budową nowych zbiorników retencyjnych oraz remontem istniejących na obszarze 4 zlewni w celu likwidacji podtopień po intensywnych opadach, likwidacji zastoisk wody czy odciążenia sieci kanalizacji deszczowej. W ramach projektu uwzględnione zostały zadania inwestycyjne wymagające najpilniejszej interwencji. Wybudowana zostanie także infrastruktura towarzysząca: siłownia plenerowa, boisko oraz ciąg spacerowy, punkty poboru wody do celów komunalnych, szalety.

Opis kontraktów:
W ramach projektu zostanie rozbudowana, przebudowana i wyremontowana kanalizacja deszczowa o długości 7,12 km wraz z budową nowych zbiorników retencyjnych oraz remontem istniejących na obszarze 4 zlewni: rejonu ul. Żwirowej (Zlewnia Żwirowa), WK-22 (zlewnia Słowiańska), WS-1 (zlewnia Szmaragdowa) oraz WW-17 (zlewnia Olimpijska), Roboty budowlane zostały projektu podzielone zostały na 9 kontraktów (w tym kontrakt 3 na etap I i etap II), czyli razem 10 zadań inwestycyjnych.:

Zlewnia Żwirowa:

Kontrakt 1 – Budowa zbiornika retencyjnego otwartego, przebudowa istniejącego zbiornika otwartego, przebudowa rowów, budowa kanalizacji deszczowej w ul. Owocowej i Komeńskiego, budowa separatorów i wylotów kanalizacji deszczowej.

Kontrakt 2 – Budowa kanałów deszczowych w ul. Żwirowej, Bazaltowej, Owocowej, Świerkowej

Zlewnia Słowiańska:

Kontrakt 3 – Budowa zbiornika podziemnego z szaletem, punktem poboru wody w parku Słowiańskim, budowa kanalizacji deszczowej w ul. Żwirowej (odcinek od cmentarza do ul. Roosevelta)
wody zbiornik
Zbiornik w Parku Słowiańskim – po zakończeniu budowy, kontrakt III – etap I, Fot. Przemysław Szabat

Kontrakt 4 – Budowa kanału dodatkowego w al. Księdza Andrzejewskiego, budowa nowego wylotu do Kłodawki, budowa separatora, remont istniejących kanałów w ul. Roosevelta i kosynierów Gdyńskich (rękaw), budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Kosynierów Gdyńskich (dobudowanie wpustów)
Zlewnia Szmaragdowa:

Kontrakt 5 – Budowa zbiornika podziemnego wraz z szaletem, punktem poboru wody, separatorem i placem manewrowym – ul. Działkowców. Budowa zbiornika podziemnego przy działkach na wysokości
ul. Sosnowskiego. Budowa dodatkowych kanałów w ul. Prądzyńskiego oraz ul. Załuskich oraz przebudowa kanału w ul. Szarych Szeregów

Kontrakt 6 – Remont istniejącego zbiornika otwartego, budowa separatora, placu manewrowego oraz punktu poboru wody przy ul. Szmaragdowej

Kontrakt 7 – Remont istniejących kanałów (rękaw) ul. Szarych Szeregów, Dekerta
Zlewnia Olimpijska:

Kontrakt 8 – Budowa zbiornika podziemnego w ul. Ryskiej, Budowa zbiornika podziemnego i otwartego w formie rowu i oczka, separatora, punktu poboru wody wraz z zagospodarowaniem terenu (boisko, wiaty, tor spacerowy), budowa separatorów przed wylotem do warty, budowa dodatkowych przepięć kolektora w ul. Słonecznej, al. 11 Listopada, Olimpijskiej, budowa siłowni zewnętrznej pomiędzy blokami ul. Słoneczna 58-59 a 60-61 (rozszczelnienie terenu)
Kontrakt 9 – Renowacja kolektorów (rękaw) ul. Olimpijska, ul. Ciołkowskiego.

Termin realizacji: 11.2016 -12.2021

Całkowity koszt realizacji projektu: 63.353.221,66 zł
Wydatki kwalifikowalne: 63.114.601,62 zł
Dofinansowanie: 53.647.411,32 zł, 85%

Geneza projektu:
Projekt stanowi pierwszy etap ogólnego/większego przedsięwzięcia, który został podzielony na etapy z uwagi na szeroki i skomplikowany zakres. Zakres każdego z zadań obejmuje cały system kanalizacji na obszarze danej zlewni. Takie podejście zapewni rozwiązanie problemów występujących na obszarze danej zlewni w sposób całkowity i perspektywiczny oraz adaptację/przystosowanie do zmian klimatu. W pierwszej kolejności zdiagnozowano rejony Miasta Gorzowa wymagające natychmiastowej interwencji. Są to Zlewnie, w których odnotowuje się obecnie największą liczbę podtopień, awarii, itp.
jednocześnie są to zlewnie o największym potencjale rozwojowym (np. duża liczba terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i usługową). Brak zastosowania rozwiązań przewidzianych w projekcie może doprowadzić do nasilenia problemów, takich jak podtopienia, zalania, unoszenie włazów, zapadania jezdni, powstawanie wyrw i zapadlisk co w efekcie może ograniczyć rozwój tych rejonów miasta. W celu ograniczenia strat związanych ze zmianą klimatu takich jak występowanie opadów o dużym nasileniu w krótkim okresie czasu, niezbędne jest podjęcie natychmiastowych działań w obrębie zlewni objętych zakresem projektu w etapie pierwszym.

Każdy z etapów projektu będzie od siebie niezależny. W kwestii technicznej i finansowej każdy z etapów jest odrębny.
wody szalet
Szalet miejski w Parku Słowiańskim, kontrakt III – etap I, Fot. Przemysław Szabat
W ramach kolejnego etapu będą realizowane zakresy związane z remontem, przebudową, wymianą istniejących kanałów oraz budową urządzeń podczyszczających i zbiorników retencyjnych w zlewniach nie objętych etapem I projektu, a wymagających również podjęcia działań o podobnym charakterze.

W ramach kolejnego etapu planuje się do zrealizowania następujące zadania:
- Zagospodarowanie wód opadowych w zlewni WK-62, WK-52 na terenie miasta Gorzowa Wlkp. (zlewnia ul. Jagiełły),
- Zagospodarowanie wód opadowych w zlewni WK-2 na terenie miasta Gorzowa Wlkp. (zlewnia ul. Górczyńskiej),
- Zagospodarowanie wód opadowych w zlewni WKM-2 na terenie miasta Gorzowa Wlkp. (zlewnia ul. Śląskiej),
- Zagospodarowanie wód opadowych w zlewni WW-1 na terenie miasta Gorzowa Wlkp. (zlewnia ul. Podmiejskiej).

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.