22. Tereny zielone na Zawarciu

     kwiatki na podwórku            

      ■         Cel rewitalizacji realizowany przez to przedsięwzięcie

Cel szczegółowy 5.3. Tworzyć z udziałem mieszkańców wzorcowe publiczne przestrzenie spotkań i rekreacji w podobszarach rewitalizacji

Cel szczegółowy 4.4. Zwiększać powierzchnie biologicznie czynne na obszarach rewitalizacji

                       ■         Lokalizacja przedsięwzięcia

Podobszar rewitalizacji R3

                       ■         Opis realizowanych zadań

Zagospodarowanie oraz wybór terenu będą planowane z czynnym udziałem mieszkańców.  Należy tutaj wykorzystać potencjały tego obszaru, jak najmniej ingerując w naturalne obszary zieleni znajdującej się nad Wartą. Zagospodarowanie przestrzeni pomiędzy zwarta zabudową i odzyskiwanie powierzchni biologicznie czynnej tam, gdzie będzie to możliwe.

To przedsięwzięcie jest komplementarne międzyokresowo ze zrealizowanymi w okresie programowania 2007 – 2013 przedsięwzięciami miękkimi:

  • „Promocja zintegrowanego podejścia w polityce rozwoju poprzez budowę Strategii Rozwoju MOF Gorzowa Wlkp.”
  • „Przygotowanie wdrażania zapisów Strategii ZIT MOF Gorzowa Wlkp.”

Komplementarność w obu przypadkach polega na tym, że działania realizowane obecnie zostały w poprzednim okresie programowania zaplanowane i wkomponowane w szerszą strategię działań.  

                       ■         Podmiot realizujący przedsięwzięcie

Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego– we współpracy z Biurem Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

                       ■         Szacowana wartość przedsięwzięcia i źródło finansowania

Trwają poszukiwania źródeł finansowania.

                       ■         Opis powiązań i synergii z innymi przedsięwzięciami

Występuje synergia z następującymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi:

  • Przedsięwzięcie nr 35: Gorzowski Standard Przestrzeni Publicznej i zasady udziału mieszkańców w ich projektowaniu

                       ■         Opis oddziaływania przedsięwzięcia na zdiagnozowany kryzys

Przedsięwzięcie odpowiada na deficyt przestrzeni publicznych wysokiej jakości (szczegółowa diagnoza, konkluzja 26). W diagnozie czytamy także: „Należy także dbać o powiększenie (a co najmniej – pełne zachowanie) obecnego potencjału powierzchni biologicznie czynnej. Warto inwestować w urządzenia rekreacyjne w parkach i trasy rekreacyjne na terenach zielonych, które zintensyfikują korzystanie przez mieszkańców z tych terenów” (Konkluzja 21). W wykonanych do aktualizacji  GPR badaniach potrzeba ta została potwierdzona. Mieszkańcy wskazywali zwiększenie dostępu do terenów zielonych jako konieczność.    

                       ■         Prognozowane rezultaty przedsięwzięcia i sposób ich oceny

Rezultatem będzie wytworzenie zielonej przestrzeni rekreacyjnej wysokiej jakości. Wskaźnikiem rezultatu będzie powierzchnia terenów zielonych oraz pomocniczo liczba mieszkańców zamieszkałych w zasięgu pięcio­minutowego dojścia (350 m) od rekreacyjnej przestrzeni publicznej wysokiej jakości (liczona narastająco). Wartość bazowa wskaźnika = 0. Wartości referencyjnej wskaźnika na tym etapie nie określa się.

Więcej informacji na temat projektu: Zielone mikroinicjatywy sąsiedzkie

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.