Powróć do: Azbest

Bezpłatne usuwanie azbestu

Program Azbest  
 Przeprowadzona Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest z września 2016 r. wskazała, iż na terenie Miasta znajduje się 2001,37 ton azbestu w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, w gospodarstwach rolnych, rodzinnych ogrodach działkowych, budynkach użyteczności publicznej jak również azbestu zmagazynowanego na posesjach.

Miasto realizuje w cyklach rocznych „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Gorzowa Wlkp.”.
Program jest dofinansowywany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, przy udziale środków NFOŚIGW w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Celem Programu jest udzielenie wsparcia finansowego przeznaczonego na usuwanie wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne i prawne wykorzystujące wyroby zawierające azbest lub posiadające odpady azbestowe na terenie Miasta, zgodnie z obowiązującym Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2016-2032.

Co obejmuje dofinansowanie?
Dofinansowaniem objęte są koszty demontażu wyrobów zawierających azbest, ich zabezpieczenie, załadunek, transport oraz unieszkodliwienie lub zabezpieczenie, załadunek, transport oraz unieszkodliwienie zmagazynowanych wyrobów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych INNEKO Sp. z o.o. w Chróściku przy ul. Małyszyńskiej 180.
 
Termin składania wniosków wraz z wymaganymi załącznikami  na dany rok kalendarzowy jest ogłaszany na stronie internetowej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Realizacja Programu nie obejmuje kosztów związanych z zastąpieniem usuniętych wyrobów zawierających azbest wyrobami bezazbestowymi. Nie obejmuje również refinansowania wydatków związanych z usuwaniem azbestu poniesionych wcześniej przez użytkowników wyrobów zawierających azbest.
 
Prace polegające na usuwaniu azbestu wykonuje Wykonawca wybrany przez Miasto w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Uczestnik Programu obowiązany jest we własnym zakresie dokonania zgłoszenia prac polegających na demontażu wyrobów zawierających azbest do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. lub uzyskać pozwolenie na budowę/rozbiórkę obiektu budowlanego.
 
Wymagane wnioski i dokumenty:
1. Osoby fizyczne:
    wniosek przystąpienia do Programu,
    oświadczenie o wykorzystywaniu lub niewykorzystywaniu obiektu zawierającego wyroby azbestowe na prowadzenie działalności gospodarczej,
    pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Programu,
    „Informację o wyrobach zawierających azbest”.

2. Pozostałe podmioty /osoba prawna, jednostka organizacyjna, inne/:
    wniosek przystąpienia do Programu,
    oświadczenie o wykorzystywaniu lub niewykorzystywaniu obiektu zawierającego wyroby azbestowe na prowadzenie działalności gospodarczej,
    potwierdzenie przedłożenia Marszałkowi Województwa Lubuskiego Informacji o wyrobach zawierających azbest.

3. Przedsiębiorcy w rozumieniu unijnego prawa konkurencji przedkładają, oprócz wymienionych w punkcie 2.1 lub 2.2, dodatkowo dokumenty, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2020, poz. 708 ze zm.) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis (wzór formularza informacji stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis).

4. Przedsiębiorcy w rozumieniu unijnego prawa konkurencji prowadzący działalność w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa przedkładają oprócz wymienionych w punkcie 2.1 lub 2.2, dodatkowo dokumenty, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

  • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
  • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
  • informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (wzór formularza informacji stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie)

Za przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów wspólnotowych uznaje się każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą tj. oferujący towary i/lub usługi na rynku, bez względu na jego formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, a także niezależnie od tego czy przepisy krajowe przyznają czy nie danemu podmiotowi status przedsiębiorstwa. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą. Prawo wspólnotowe nie wyłącza żadnego rodzaju podmiotów z możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, a w konsekwencji z możliwości uznania za „przedsiębiorstwo”.
Przykładowo za przedsiębiorstwo w powyższym rozumieniu  możemy uznać:

  • osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, bądź wspólników spółki cywilnej albo niepubliczną jednostkę oświatową w rodzaju przedszkola z akcesoryjną działalnością gospodarczą, prowadzoną przez osobę fizyczną, a także osobę świadczącą  najem prywatny,
  • osobę prawną (w szczególności kapitałową spółkę handlową, fundację albo stowarzyszenie rejestrowe, które prowadzą działalność gospodarczą, Europejską Spółkę Akcyjną (SE), spółdzielnie prowadzące działalność gospodarczą i Spółdzielnię Europejską (SCE)
  • podmiot określony w art. 331 k.c. (np. osobowe spółki handlowe bądź spółki kapitałowe w organizacji, Europejskie Zgrupowanie (Ugrupowanie) Interesów Gospodarczych.


Zasady udzielania pomocy de minimis przedsiębiorstwom określone zostały w Rozporządzeniach Komisji (UE):

  • Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania art. 107  i  108  Traktatu  o  funkcjonowaniu  Unii  Europejskiej do  pomocy  de  minimis  ( Dz. Urz.  L  352 z 24.12.2013,str.1).
  • Rozporządzeniu  Komisji  ( UE )  Nr  1408/2013  z  dnia  18  grudnia  2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  w  sektorze  rolnym  (Dz.Urz.  L 352,  z  24.12.2013,  str.9),
  • Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury(Dz. Urz. L 190, z 28.06. 2014,str.45).

Pomoc de minimis, o której mowa w ww. Rozporządzeniach (UE) stanowi szczególną kategorię wsparcia udzielanego przez państwo, gdyż uznaje się, że ze względu na swą małą wartość (do 200 tys. Euro – przemysł, drogowy transport pasażerski; do 100 tys. Euro - drogowy transport towarowy; do 15 tys. Euro rolnictwo – produkcja pierwotna produktów rolnych – hodowla zwierząt, uprawa zbóż, sadownictwo, ogrodnictwo, 30 tys. Euro rybołówstwo i akwakultura) nie powoduje ona zakłócenia konkurencji w wymiarze unijnym, w związku z czym, nie podlega obowiązkowi notyfikacji Komisji Europejskiej.
 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzówa Wlkp.
ul. Myśliborska 34, pok. 20
tel. 95 7355 809

 

 

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.