17. Rekreacyjna trasa pieszo-rowerowa wzdłuż Kłodawki

                      

Ścieżka wzdłuż rzeki Kłodawki i widok na podwórko przy ul. Łokietka

logotypy unijne

■         Nazwa zadania w dokumentach aplikacyjnych i Wieloletniej Prognozie Finansowej: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. wzdłuż rzeki Kłodawki poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z zagospodarowaniem wybranych podwórek.

  ■         Cel rewitalizacji realizowany przez to przedsięwzięcie

Cel szczegółowy 5.6. Odzyskać Kłodawkę dla gorzowian 

Cel szczegółowy 5.3. Tworzyć z udziałem mieszkańców wzorcowe publiczne przestrzenie spotkań i rekreacji w podobszarach rewitalizacji

                       ■         Opis realizowanych zadań i lokalizacja przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie polega na zaaranżowaniu wzdłuż Kłodawki pieszo-rowerowej trasy rekreacyjnej od (co najmniej) ul. Roosevelta do ujścia Kłodawki do Warty z założeniem promocji tej trasy wśród mieszkańców przez pierwsze lata jej istnienia, w tym – promocja wśród właścicieli przyległych nieruchomości „odwracania się ku rzece” – aranżowania swych nieruchomości od strony trasy w sposób podnoszący estetykę i funkcjonalność całego założenia. W ramach przedsięwzięcia wykonano budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości około 2 km wzdłuż rzeki Kłodawki wraz z budową pięciu kładek przez rzekę Kłodawkę oraz budową trzech ramp. Przyległe tereny zostały wyposażone w wielofunkcyjną infrastrukturę, m.in. urządzenia małej architektury służące rekreacji i aktywności fizycznej dla wszystkich grup docelowych, m.in. place zabaw, siłownia zewnętrzna, rekreacyjna „łąka harcerska”, elementy małej architektury w postaci wiaty rekreacyjnej, stołu, ławek, koszy. W zakresie zadania wybudowano również oświetlenie, ogólnodostępne miejsca postojowe, toaletę miejską oraz wykonano nasadzenia zieleni. Na obszarze objętym przedmiotowym projektem wyodrębniono siedem podstawowych terenów do zagospodarowania, które ulokowane są wzdłuż trasy pieszo-rowerowej w sąsiedztwie rzeki Kłodawki.

To przedsięwzięcie jest komplementarne międzyokresowo ze zrealizowanymi w okresie programowania 2007 – 2013 przedsięwzięciami miękkimi:

  • „Promocja zintegrowanego podejścia w polityce rozwoju poprzez budowę Strategii Rozwoju MOF Gorzowa Wlkp.”
  • „Przygotowanie wdrażania zapisów Strategii ZIT MOF Gorzowa Wlkp.”

Komplementarność w obu przypadkach polega na tym, że działania realizowane obecnie zostały w poprzednim okresie programowania zaplanowane i wkomponowane w szerszą strategię działań. Obecnie realizowany projekt inwestycyjny wynika więc ze sfinansowanych w poprzednim okresie projektów miękkich.

                       ■         Podmiot realizujący

Wydział Inwestycji

                       ■         Szacowana wartość przedsięwzięcia i źródło finansowania

  • 9 210 778,56 zł, w tym: ZIT RPO -L2020 oraz budżet miasta

                       ■         Opis powiązań i synergii z innymi przedsięwzięciami

Występuje synergia z następującymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi:

  • Przedsięwzięcie nr 21: Miasto odwraca się ku Kłodawce

                       ■         Opis oddziaływania przedsięwzięcia na zdiagnozowany kryzys

W diagnozie czytamy: „Należy także dbać o powiększenie (a co najmniej – pełne zachowanie) obecnego potencjału powierzchni biologicznie czynnej. Warto inwestować w urządzenia rekreacyjne w parkach i trasy rekreacyjne na terenach zielonych, które zintensyfikują korzystanie przez mieszkańców z tych terenów” (Konkluzja 21).

                       ■         Prognozowane rezultaty przedsięwzięcia i sposób ich oceny

Rezultatem będzie wytworzenie zielonej przestrzeni rekreacyjnej wysokiej jakości. Wskaźnikiem rezultatu będzie liczba mieszkańców zamieszkałych w zasięgu pięcio­minutowego dojścia (350 m) od tej przestrzeni (liczona narastająco w przypadku realizacji projektu przez więcej niż jeden rok i oddawania go do użytkowania etapami). Wartość bazowa wskaźnika = 0. Wartości referencyjnej wskaźnika na tym etapie nie określa się.

 

Więcej na temat projetu:

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. wzdłuż rzeki Kłodawki poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z zagospodarowaniem wybranych podwórek

PRZEDSIĘWZIĘCIE ZREALIZOWANE

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.