26. Porządkowanie przestrzeni podwórek na obszarze R1

                       ■         Cel rewitalizacji realizowany przez to przedsięwzięcie

Cel szczegółowy 4.4. Zwiększać powierzchnie biologicznie czynne na obszarach rewitalizacji

Cel szczegółowy 4.1. Wspierać remonty budynków mieszkalnych i ich bezpośredniego otoczenia

                       ■         Lokalizacja przedsięwzięcia

Podobszar rewitalizacji R1

                       ■         Opis realizowanych zadań

Przedsięwzięcie będzie polegało na uporządkowani przestrzeni podwórek w kwartałach na ternie obszaru rewitalizacji R1. W ramach porządkowania zostaną wydzielone przestrzenie służącej bezpośrednio obsłudze nieruchomości z przeznaczeniem na mała infrastrukturę techniczną, altany śmietnikowe lub miejsca postojowe. Pas techniczny nie będzie przekraczał odległości 10 m od budynku a za jego wykonanie i utrzymanie będą odpowiadały wspólnoty, którym zostanie on przekazany w ramach odtworzenia działki budowlanej. Pozostałe części podwórka zostaną przekształcone na wewnętrzne miejskie tereny zielone, które będą administrowane przez Miasto. Minimalny, przewidywany udział powierzchni biologicznie czynnych będzie wynosił od 40% do 70%. Dopuszcza się możliwość zbycia na rzecz wspólnot terenu z przeznaczeniem na miejsca postojowe.  

W ramach realizacji przedsięwzięcia konieczne będzie utrzymanie ogólnodostępnych ciągów komunikacyjnych umożliwiających wjazd na podwórko.

                       ■         Podmiot realizujący przedsięwzięcie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w uzgodnieniu z Biurem Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji,   Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Majątku.

                       ■         Szacowana wartość przedsięwzięcia i źródło finansowania

Na tym etapie nie jest możliwe oszacowanie przedsięwzięcia, które jest uzależnione od możliwości wspólnot mieszkaniowych.  Trwają poszukiwania źródeł finansowania przedsięwzięcia.

                       ■         Opis powiązań i synergii z innymi przedsięwzięciami

Występuje synergia z następującymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi:

  • Przedsięwzięcie nr 10 : „Mieszkać Lepiej”
    • Przedsięwzięcie nr 22:Tereny Zielone na Zawarciu
    • Przedsięwzięcie nr 23:Tereny Zielone na Osiedlu Słonecznym   

                       ■         Opis oddziaływania przedsięwzięcia na zdiagnozowany kryzys

Jak czytamy w konkluzji 28 „stan techniczny budynków i ich otoczenia – przestrzeni publicznych przed budynkami i półpublicznych przestrzeni wewnątrz kwartałów – jest czynnikiem obniżającym jakość obszaru zamieszkania”. W aktualnych badaniach podobszar Rewitalizacji R1 jest wskazywany jako obszar z największym potencjałem i miejscem atrakcyjnym do zamieszkania. Mieszkańcy oczekują zagospodarowania podwórek  dostosowanego do ich potrzeb. Realizacja przedsięwzięcia będzie wdrażała model zrównoważonego zagospodarowania przestrzeni uwzględniającej infrastrukturę przy zachowaniu zieleni.

                       ■         Prognozowane rezultaty przedsięwzięcia i sposób ich oceny

Rezultatem będzie zagospodarowania projektowanej przestrzeni podwórek  podobszaru rewitalizacji R1. Wskaźnikiem rezultatu będzie liczba zagospodarowanych podwórek.

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.