Powróć do: Zwierzęta w mieście

Zwierzęta bezdomne

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Zapewnienie opieki  bezdomnym  zwierzętom z  terenu Miasta realizuje odpowiednio: Urząd Miasta wraz z administratorem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gorzowie Wielkopolskim, tj.  Stowarzyszeniem Pomocy Zwierzętom AZYL, wybranym w drodze konkursu  zgodnie z ustawą z  dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie, poprzez przyjmowanie do schroniska i zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym dostarczanym przez firmę wyłapującą bezdomne zwierzęta, której Miasto powierzyło wykonanie  zadania  odławiania  bezdomnych zwierząt w sposób  stały.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w 2023 roku reguluje Uchwała Rady Miasta LX/1070/2023, z którą można zapoznać się tutaj.

Urząd Miasta zleca Stowarzyszeniu Pomocy Zwierzętom AZYL działania zmierzające do pozyskania nowych właścicieli dla zwierząt czasowo przebywających w schronisku poprzez:

 1. zamieszczanie na stronie internetowej schroniska aktualnych informacji  w sprawie psów przeznaczonych do adopcji,
 2. prowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach i przedszkolach w zakresie odpowiedzialnej i prawidłowej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji, kastracji, a także adopcji zwierząt domowych, współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji imprez promujących adopcję zwierząt.
 3. zwierzęta przebywające w schronisku mogą być przekazane do adopcji po odbyciu 14-dniowej kwarantanny i po przeprowadzeniu zabiegów lekarsko-weterynaryjnych (kastracja/sterylizacja). Adoptować zwierzę ze schroniska może tylko osoba pełnoletnia po podpisaniu umowy adopcyjnej. Kwestie związane z pozyskaniem nowych właścicieli określa szczegółowo Regulamin porządkowy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Fabrycznej 97.

 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje Urząd poprzez zawarcie umów z lecznicami dla zwierząt w zakresie całodobowej opieki weterynaryjnej. Obecnie pomoc poszkodowanym zwierzętom udzielana jest przez Centrum Zdrowia Małych Zwierząt, ul. Myśliborska 38.

 

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie oraz leczenie:

 1. zakup karmy oraz przekazywanie jej organizacjom pozarządowym, a dalej opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, którzy są zarejestrowani w Urzędzie lub rejestrach organizacji pozarządowych;
 2. kierowanie zwierząt na leczenie, w ramach umów zawartych z zakładami leczniczymi dla zwierząt;
 3. podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych i przedstawiciela Urzędu, w tym ich wyłapywanie, poddanie sterylizacji/kastracji i wypuszczeniu na wolność w miejscu odłowienia;
 4. zakup ocieplanych bud dla kotów wolno żyjących z terenu Miasta.

 

Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt

Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt bezdomnych realizuje Urząd poprzez:

 1. przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek;
 2. realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących z terenu Miasta, poprzez podpisanie umowy z lecznicą weterynaryjną wykonującą te zabiegi oraz wydanie skierowań sterylizacyjnych społecznym opiekunom zwierząt.

Obecnie zabiegi kastracji i sterylizacji zwierząt są wykonywane w lecznicy Centrum Zdrowia Małych Zwierząt, ul. Myśliborska 38.

 

Odławianie bezdomnych zwierząt w mieście

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta ma charakter całoroczny, stały i następuje w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt oraz w sposób nie zadający im cierpienia. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotąd pozostawały.

Odławianie realizowane jest przez firmę "MÓJ PIES" Jolanta Krysiak ul. Sienkiewicza 6/4, 66-500 Strzelce Krajeńskie, która ma przeszkolonych przedstawicieli w zakresie podejmowania interwencji doraźnych w zakresie odławiania zwierząt, a także posiada odpowiedni do tego celu sprzęt.  

Odłowione zwierzęta, które wykazują objawy urazu (rany, krwawienia) przekazywane są bezpośrednio do kliniki dla zwierząt, z którą Urząd ma zawartą umowę. Zwierzęta nie wykazujące symptomów choroby przewożone są do schroniska.

Odłowione zwierzęta po przyjęciu do schroniska podlegają w szczególności następującym czynnościom i zabiegom:

 1. ocenie stanu zdrowia przez lekarza weterynarii,
 2. pomocy  lekarsko-weterynaryjnej,
 3. umieszczeniu w pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannę. Po okresie kwarantanny zwierzęta poddawane są niezbędnym szczepieniom profilaktycznym.

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.