Informacje dodatkowe

logotypy UE Fundusze Europejskie

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Zadania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 i Instytucji Pośredniczącej.
Za zarządzanie programem regionalnym odpowiada Zarząd Województwa Lubuskiego. Jednostki, którym powierzone zostały funkcje Instytucji Zarządzającej (IZ) umiejscowione są w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.


Są to:

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (w zakresie zarządzania programem),
 • Departament Programów Regionalnych (w zakresie wdrażania programu w części dotyczącej EFRR),
 • Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (w zakresie wdrażania programu w części dotyczącej EFS).


IZ odpowiada za sprawną i poprawną realizację programu. Wydaje też wytyczne, zalecenia i podręczniki dotyczące różnych aspektów związanych z realizacją programu oraz prowadzi działania informacyjno-promocyjne. Kompetencje w zakresie zarządzania programem są bardzo szerokie – począwszy od jego opracowania, poprzez wybór projektów do dofinansowania, zlecanie płatności na rzecz beneficjentów i weryfikację poprawności ponoszonych przez nich wydatków, aż po całościowe monitorowanie postępów realizacji programu i weryfikację osiąganych celów.
 
Główne zadania Instytucji Zarządzającej RPO – Lubuskie 2020:(1)

 • przygotowanie procedur realizacji RPO – Lubuskie 2020 (w zakresie wyboru projektów, monitorowania programu, prowadzenia kontroli, rozliczania finansowego, prowadzenia działań informacyjno-komunikacyjnych itd.),
 • powołanie Komitetu Monitorującego RPO – Lubuskie 2020,
 • ewaluacja RPO – Lubuskie 2020 (prowadzona na podstawie opracowanego Planu Ewaluacji zatwierdzonego przez Komitet Monitorujący RPO – Lubuskie 2020),
 • certyfikacja wydatków do KE (m.in. składanie poświadczeń finansowych, wniosków o płatność, rocznych sprawozdań finansowych, poświadczanie kompletności, dokładności i prawdziwości przedłożonych rocznych sprawozdań finansowych),
 • przygotowanie systemu zarządzania i kontroli dla RPO – Lubuskie 2020,
 • stworzenie Lokalnego Systemu Informatycznego komplementarnego wobec Krajowego Systemu Informatycznego SL 2014 (w celu zbierania i przechowywania danych dotyczących realizowanych projektów, niezbędnych do monitorowania, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytu,
 •  przygotowywanie rocznych oraz okresowych sprawozdań z realizacji RPO – Lubuskie 2020 po wcześniejszym zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący RPO-L2020.


 
Instytucja Zarządzająca  może przekazać wykonywanie części swoich zadań do realizacji Instytucji Pośredniczącej (IP). Ciągle jednak zachowuje pełną odpowiedzialność za całość realizacji programu.(2)
 
Instytucja Pośrednicząca (IP) realizuje zadania związane z wdrażaniem Strategii ZIT MOF GW. Zadania IP są realizowane przez  Lidera ZIT - Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. (organ wykonawczy Miasta Gorzowa Wlkp.), a funkcje administracyjne pełni Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Miasto Gorzów Wlkp. pełni funkcję IP na zasadach wynikających z porozumienia z dnia 3 sierpnia 2015 r.(3), w którym Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej m.in. następujące zadania:

 • opracowywanie i wdrażanie dokumentów dotyczących procesu realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.,
 • opracowanie, wdrażanie i aktualizacja Strategii ZIT obejmującej m.in. wskazanie obszarów wsparcia, wymiary terytorialnego, celów rozwojowych przewidzianych do realizacji w ramach ZIT, a także systemu wdrażania,
 • przygotowanie kryteriów wyboru projektów dla ZIT,
 • dokonywanie oceny projektów w zakresie kryteriów zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF GW,
 • opracowywanie listy projektów ocenionych pozytywnie i listę projektów ocenionych negatywnie,
 • monitorowanie i sprawozdawczość w zakresie Strategii ZIT,
 • uczestniczenie w pracach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020,
 • zgłoszenie gotowości do złożenia wniosków i prowadzenie monitoringu przygotowania projektów w trybie pozakonkursowym,
 • monitoring projektów, szczególnie w kontekście wskaźników,
 • udział przy aktualizacji Opisu Funkcji i Procedur (OFIP) oraz Instrukcji Wykonawczej,
 • prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w zakresie realizowanych poddziałań,
 • współpraca z IZ w zakresie badań ewaluacyjnych, analiz, ekspertyz,
 • organizacja posiedzień i obsługa administracyjna Komitetu Sterującego ZIT,
 • współpraca z gminami MOF GW.


Cele rozwojowe do realizacji w ramach ZIT.

Cele rozwojowe Strategii ZIT MOF GW są powiązane z systemem wsparcia ustalonym dla formuły ZIT przez Województwo Lubuskie w Regionalnym Programie Operacyjnym - Lubuskie 2020. Dla ZIT MOF GW wyznaczone zostały dwa cele rozwojowe wynikające ze zdiagnozowanych problemów MOF Gorzowa Wlkp.:​

 • Cel rozwojowy nr 1: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, jakości edukacji i zewnętrznej dostępności MOF GW,
 • Cel rozwojowy nr 2: Gospodarka niskoemisyjna i funkcjonalna MOF GW.

Cele te realizowane są przez priorytety rozwojowe oraz Działania wskazane w poniższej tabeli.(4)

 

WIZJA

CELE ROZWOJOWE

PRIORYTETY

DZIAŁANIA

RPO-L2020 poddziałania

 

 

 

 

 

 

 

Miejski Obszar Funkcjonalny Gorzowa Wlkp. poprzez zintegrowane działania, kumulujące kapitał twórczy i potencjał innowacyjny tworzy spójny i sprawny organizm społeczno- gospodarczy

 

 

 

 

 

 

Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, jakości edukacji
i zewnętrznej dostępności MOF GW

 

Wysoki potencjał
i konkurencyjność przedsiębiorstw w MOF GW.

Przygotowanie terenów inwestycyjnych.

1.3.2 Tereny inwestycyjne

Promowanie przedsiębiorczości poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów.

1.4.2 Promocja gospodarcza

 

 

 

 

 

Wysoka jakość edukacji.

Wsparcie edukacji przedszkolnej w MOF GW.

8.1.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym i ogólnym

Wsparcie kształcenia ogólnego w MOF GW.

8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
i zdrowotnych

Wsparcie kształcenia zawodowego w MOF GW.

8.4.2 Doskonalenie jakośći kształcenia zawodowego

Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w MOF GW.

9.3.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – Centrum Edukacji Zawodowej

Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej MOF GW.

Rozwijanie infrastruktury drogowej zapewniającej dostępność do sieci TEN-T.

5.1.2 Transport drogowy – Przebudowa ul. Kostrzyńskiej

 

 

 

Gospodarka niskoemisyjna
i  funkcjonalna przestrzeń MOF GW

Przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną.

Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w MOF GW.

3.2.2 Efektywność energetyczna

Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej.

3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach

Rozwój dziedzictwa kulturowego.

Renowacja i promowanie zasobów kultury
i dziedzictwa kulturowego w MOF GW.

4.4.2 Zasoby kultury 
i dziedzictwa naturalnego

Rozwój obszarów zmarginalizowanych.

Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej
i społecznej w MOF GW.

9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanychObszar RPO – Lubuskie 2020 do realizacji w ramach ZIT MOF GW:
Działania do wykonania w ramach ZIT (zgodnie z ww. celami rozwojowymi) realizowane są w ramach poszczególnych poddziałań Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych
RPO-L2020:
 • 1.3.2 Tereny inwestycyjne – ZIT Gorzów Wlkp.,
 • 1.4.2 Promocja regionu – ZIT Gorzów Wlkp.,
 • 3.2.2. Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp.​,
 • 3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp.,
 • 4.4.2 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Gorzów Wlkp.,
 • 5.1.2 Transport drogowy – ZIT Gorzów Wlkp.,
 • 8.1.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Gorzów Wlkp.,
 • 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Gorzów Wlkp.,
 • 8.4.2 – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wlkp.,
 • 9.2.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp.,
 • 9.3.2 Rozwój i infrastruktury edukacyjnej – ZIT Gorzów Wlkp.
 Szerzej na ten temat w zakładce: „Poznaj projekty”.
 
Kto może być Wnioskodawcą/Beneficjentem w ramach ZIT?
Zaplanowane projekty składane są w ramach ogłaszanych przez Zarząd Województwa Lubuskiego konkursach, indywidualnie przez poszczególne gminy MOF GW lub na zasadach partnerstwa, gdzie Miasto Gorzów Wlkp. jest liderem. Ponadto, w niektórych poddziałaniach w ramach ogłaszanych konkursów, projekty mogą składać także inni potencjalni beneficjenci wskazani w katalogu beneficjentów ujętym w regulaminie danego konkursu, m.in. mogą być nimi:
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • spółki prawa handlowego będące własnością JST,
 • szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • towarzystwa budownictwa społecznego.
Jak przebiega ocena wniosków?
 
OCENA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE
(1) Zasady działania i obowiązki Instytucji Zarządzającej zostały określone w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020.
(3) Treść porozumienia zamieszczona w zakładce: Dokumenty.
(4) źródło: „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp., wersja 1, Gorzów Wlkp., 25 listopada 2015 r., Tabela 37.

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.