45. Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych

                       ■         Cel rewitalizacji realizowany przez to przedsięwzięcie

Cel szczegółowy 3.8  Wspierać powstawanie miejsc pracy i rozwój firm z  branż nowoczesnych technologii.

                       ■         Lokalizacja przedsięwzięcia

Na mocy art. 15 ust. 3 ustawy o rewitalizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjne mogą być realizowane również poza obszarem rewitalizacji, jeśli wynika to z ich specyfiki. Ten przypadek dotyczy właśnie proponowanego przedsięwzięcia. Ma być ono zlokalizowane w odległości ok. 2 km od granicy podobszaru rewitalizacji R1. Niemniej jednak po realizacji przedsięwzięcie oddziaływać będzie na całe miasto, w tym na obszar rewitalizacji, w szczególności istotnie wzbogacając system wsparcia rozwoju przedsiębiorczości – w tym w odniesieniu do najbardziej perspektywicznych sektorów: IT i pokrewnych. Tu kluczowe znaczenie ma powstanie nowych miejsc pracy oraz właściwe powiązanie między profilem edukacji, a potrzebami biznesu – te zagadnienia nie mają silnej afiliacji „lokalizacyjnej”, gdyż zainteresowane osoby (przy ograniczonej odległości) łatwo mogą przemieścić się do właściwego miejsca. W ten sposób przedsięwzięcie położone poza obszarem rewitalizacji nadal będzie miało pozytywny wpływ na procesy zachodzące na tym obszarze. 

                       ■         Opis realizowanych zadań

Przedsięwzięcie obejmuje przekształcenie funkcji oraz rewaloryzację nieużytkowanego, zdegradowanego dwukondygnacyjnego poszpitalnego kompleksu budynków (ujętego w rejestrze i objętego nadzorem konserwatora zabytków) po pralni, kuchni i warsztatach, który trwale utracił swoją funkcję i przeznaczenie o powierzchni zabudowy 2111m2 i powierzchni użytkowej 3522 m2. W wyniku realizacji przedsięwzięcie powstanie Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych (LCKCiUW), które obejmie:

  • Centrum Usług Wspólnych dla jednostek medycznych, administracji i lokalnych przedsiębiorców;
  • Data Center, w którego zakres wejdą centrum usług IT, lokalna chmura danych dla placówek medycznych oraz jednostek samorządu województwa lubuskiego oraz przedsiębiorców oraz infrastruktura telekomunikacyjna oraz energetyczna, na bazie której możliwe będzie m.in. rozwijanie  i zastosowanie „zielonych” ekologicznych technologii w zakresie zużycia energii elektrycznej, rozwój e-usług, utworzenie zespołu wsparcia w dziedzinie IT;
  • Miejsce lokalizacji Start-upów z branży IT i pokrewnych oferujące warunki dla inkubacji i wsparcia rozwoju przedsięwzięć gospodarczych;
  • Urządzenie wielofunkcyjnej sali konferencyjno-koncertowej na ok. 200 osób – na potrzeby organizacji spotkań, konferencji i okazjonalnych przedsięwzięć artystycznych dla szpitala, samorządu województwa oraz mieszkańców Gorzowa;
  • Ustanowienie w ramach struktury LCKCiUW Gorzowskiego Inkubatora Ekonomiczno-Społecznego, który zapewniałby bieżące optymalne wykorzystanie powstałej infrastruktury dla celów edukacyjnych (współpraca z CEZiB i innymi podmiotami, w celu zapewnienia kształcenia zgodnie z potrzebami biznesu, w tym powstających start-upów) rozwoju gospodarczego (pełnienie aktywnej roli inkubatora przedsięwzięć z branż IT, energetycznej i pokrewnych) oraz społecznych (wykorzystanie sali konferencyjno-koncertowej dla  potrzeb aktywności mieszkańców o charakterze kulturalno-społecznym, a także uruchomienie w oparciu o dostępną infrastrukturę centrum aktywności lokalnej dla mieszkańców pobliskich osiedli);
  • Archiwum (miejsce przechowywania dokumentacji jednostek medycznych i administracji) oraz kompleks pomieszczeń biurowych, m.in. na potrzeby Biura UMWL;
  • Aranżację i zagospodarowanie otaczającego terenu (m.in. oświetlenie i parking).

                       ■         Podmiot realizujący przedsięwzięcie

                            Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.

                       ■         Szacowana wartość przedsięwzięcia i źródło finansowania

100 000 000 zł Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Rewaloryzacja zdegradowanego terenu szpitala przy ul. Walczaka.  Część informatyczna (Data Center, e-usługi) - Rozwój społeczeństwa informacyjnego 2.1.

                       ■         Opis powiązań i synergii z innymi przedsięwzięciami

Występuje synergia z następującymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi:

Przedsięwzięcie nr 3:   CEZiB – lider nowoczesnej edukacji zawodowej

Przedsięwzięcie nr 39:  Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wielkopolskiego

                       ■         Opis oddziaływania przedsięwzięcia na zdiagnozowany kryzys

Przedsięwzięcie wpłynie pozytywnie na proces ożywienia społeczno-gospodarczego, indukować będzie pobudzenie aktywności lokalnej gospodarczej w obszarze małych przedsiębiorstw, podejmowania działalności gospodarczej, rozwoju kompetencji młodych gorzowian, w tym sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy, wspierać synergię gospodarczą: inkubator IT, budowanie sieci powiązań gospodarczych. Będzie oddziaływać także w sferze społecznej tej części miasta, zwiększając uczestnictwo w życiu publicznym oraz inicjować rozwój kultury.

                       ■         Prognozowane rezultaty przedsięwzięcia i sposób ich oceny

Rezultatem będzie uruchomienie w aktualnie nieużytkowanych obiektach miejsca stosowania oraz rozwoju nowych technologii przekładającego się na powstanie nowych miejsc pracy oraz rozwój przedsiębiorczości w branży IT i pokrewnych. Analogicznie powstać ma miejsce aktywności społeczno-kulturalnej. W tym wymiarze wskaźnik rezultatu będzie miał charakter binarny (TAK/NIE). Wartość bazowa = NIE. Wartość referencyjna =TAK.

Planowana liczba start-upów, którym zapewniono wsparcie – 5 rocznie. Liczba  miejsc pracy (w nowej instytucji oraz w start-upach) – 15 na stałe + 10 rocznie. Planowana liczba uczestników wydarzeń społeczno-kulturalnych – 1000 rocznie.

 

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.