Powróć do: Odpady

Spalanie odpadów

NIE spalaj odpadów!
Na terenie Gorzowa Wielkopolskiego obowiązuje całkowity zakaz spalania odpadów w instalacjach domowych (kominkach, piecach i innych instalacjach grzewczych budynku).
Zakaz dotyczy również spalania pozostałości roślinnych powstających w ogródkach działkowych, na posesjach, w parkach. Wynika on z obowiązujących przepisów prawa.

Termiczne przekształcanie odpadów może być prowadzone wyłącznie w spalarniach lub we współspalarniach odpadów (art. 155 ustawy o odpadach).
Często w okresie jesienno-zimowym wiele osób ulega pokusie pozbycia się śmieci paląc je w piecach domowych. Spalanie odpadów nie pomaga zaoszczędzić na kosztach węgla, a może stać się przyczyną bardzo poważnych problemów. Podobnie powszechnym zjawiskiem, które nasila się w okresie jesiennych i wiosennych porządków na działkach, w ogrodach, na posesjach jest niekontrolowane spalanie odpadów zielonych (suchych liści, gałęzi, trawy).  Naszym celem jest wskazanie prawidłowego sposobu postępowania z odpadami, uświadomienie konsekwencji, jakie wiążą  się ze spalaniem odpadów, co pozwoli na uniknięcie sankcji i przyczyni się do poprawy stanu powietrza w naszym mieście.
 
ZANIM SPALISZ – pomyśl
Piece domowe nie są przystosowane do spalania odpadów, gdyż odbywa się to przy zbyt niskich temperaturach (200–500°C). Powoduje to, że emitowane są zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe. Zbyt niska temperatura spalania sprzyja powstawaniu pyłów, tlenku węgla, kwaśnych aerozoli oraz trwałych zanieczyszczeń organicznych, zwłaszcza dioksyn i furanów oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, a także metali ciężkich (kadm, rtęć, tytan, arsen, kobalt, nikiel, selen, ołów, chrom).
Szkodliwość tych substancji dla naszego zdrowia jest szczególnie duża, ponieważ są one emitowane z tzw. źródeł niskiej emisji (niskich kominów domostw lub małych lokalnych kotłowni) lub bezpośrednio przy ziemi (w przypadku spalania odpadów na wolnym powietrzu), co uniemożliwia wyniesienie zanieczyszczeń na duże odległości i ich rozproszenie przez wiatr. Skutkiem tego jest lokalny wzrost zanieczyszczeń w powietrzu  atmosferycznym. Substancje te gromadzą się wokół naszych domów i powodują choroby układu oddechowego, niewydolność krążenia, zaostrzenie alergii i uszkodzenie organów wewnętrznych. Szczególnie zagrożone są dzieci i osoby starsze.
Co roku, szczególnie w okresie jesienno-zimowym można zaobserwować znaczne pogorszenie jakości powietrza w mieście.
 
Spalanie odpadów w domowych piecach nie jest oszczędne, tylko kosztowne – bo niszczy nasze zdrowie i środowisko.
 
 
ODPADY ZIELONE
Spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami jest dozwolone, jeżeli na terenie gminy nie jest prowadzone selektywne zbieranie lub odbieranie odpadów ulegających biodegradacji, a ich spalanie nie narusza odrębnych przepisów. Na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego wprowadzony został system gospodarowania odpadami komunalnymi, który zapewnia selektywne zbieranie i odbiór od mieszkańców odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych (obecnie uchwała Nr XXVIII/350/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016r.). Od tego czasu na terenie miasta obowiązuje całkowity zakaz spalania odpadów zielonych.
Zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości  i porządku na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego właściciele nieruchomości oraz działkowcy mają trzy możliwości pozbycia się tego typu odpadów:

    Kompostowanie na własnej działce.
    Wystawianie w systemowych workach zgodnie z harmonogramem.
    Przekazywanie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego PSZOK zlokalizowanego na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Chróściku przy ul. Małyszyńskiej 180 zarządzanej przez spółkę INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., ul. Teatralna 49.

PAMIĘTAJ! Spalając odpady łamiemy prawo, szkodzimy środowisku, a przede wszystkim szkodzimy sobie i najbliższym.
 
CO GROZI ZA SPALANIE ODPADÓW ?
Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach podlega karze aresztu albo grzywny.
Nieprzestrzeganie obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
podlega karze grzywny.
 
Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu
grozi mandat do 500 zł lub grzywna do 5000 zł,
gdy sprawa trafi do sądu.
 
WAŻNE TELEFONY

Kiedy zauważysz spalanie odpadów możesz zgłosić ten fakt pod niżej podane numery telefonów:
·   Straż Miejska Gorzowa Wlkp. – tel. 95 7355 728 lub 15:30-21:00 tel. 697 662 343
·   Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. tel. 95 7355 808, 809
·   Wojewódzki Inspektorat Ochrony  Środowiska Delegatura w Gorzowie Wlkp. tel. 95 7355 220 (w przypadkach spalania odpadów przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą).
 
Podstawa prawna:
 
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia  2001 r.  o odpadach (tj. Dz. U.  z  2016 r., poz. 1987 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 13 września  1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.).
3. Uchwała Nr XXVIII/350/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. (Dziennik  Urzędowy Województwa Lubuskiego z 13 lipca 2016 r., poz. 1549).

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.