5. Głęboka modernizacja systemu tramwajowego w obszarze rewitalizacji

nowe zielone tramwaje na zmodernizowanym torowisku            logotypy unijne          

■         Nazwa zadania w dokumentach aplikacyjnych oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej:

System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. Przedsięwzięcie nr 5 jest jednym z wyodrębnionych elementów tego zadania realizowanym w obszarze rewitalizacji.

                       ■         Cel rewitalizacji realizowany przez to przedsięwzięcie

Cel szczegółowy 4.5. Poprawić dostępność i standard transportu tramwajowego

                       ■         Lokalizacja przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie zlokalizowane w całości w obszarze rewitalizacji.

                       ■         Opis realizowanych zadań

Przedsięwzięcie polega na całkowitej odnowie systemu tramwajowego w obszarze rewitalizacji, w tym – wprowadzeniu do centrum miasta infrastruktury przystankowej najwyższej jakości. Przedsięwzięcie jest częścią większego projektu modernizacji systemu tramwajowego w Gorzowie obejmującego: wymianę taboru i związany z tym gruntowny remont zajezdni, remont lub budowę torowisk, trakcji i przystanków.

W skład niniejszego przedsięwzięcia wchodzi tylko część przebudowy torowisk i przystanków proporcjonalna do długości torowisk w obszarze rewitalizacji w stosunku do całości torowisk objętych projektem (37,77% całkowitej wartości przebudowy torowisk i przystanków).

To przedsięwzięcie jest komplementarne międzyokresowo ze zrealizowanymi w okresie programowania 2007 – 2013 przedsięwzięciami miękkimi:

  • „Promocja zintegrowanego podejścia w polityce rozwoju poprzez budowę Strategii Rozwoju MOF Gorzowa Wlkp.”
  • „Przygotowanie wdrażania zapisów Strategii ZIT MOF Gorzowa Wlkp.”

Komplementarność w obu przypadkach polega na tym, że działania realizowane obecnie zostały w poprzednim okresie programowania zaplanowane i wkomponowane w szerszą strategię działań. Obecnie realizowany projekt inwestycyjny wynika więc ze sfinansowanych w poprzednim okresie projektów miękkich.

                       ■         Podmiot realizujący przedsięwzięcie

Wydział Inwestycji  

                       ■         Szacowana wartość przedsięwzięcia i źródło finansowania

  • 55 083 007,38 zł, w tym: budżet miasta oraz POIiŚ 2014 – 2020.     (Skalkulowano wyłącznie koszt infrastruktury tramwajowej w obszarze rewitalizacji R1).

                       ■         Opis powiązań i synergii z innymi przedsięwzięciami

Występuje synergia z następującymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi:

  • Przedsięwzięcie nr 15 Centrum Gorzowa Od - Nowa
  • Przedsięwzięcie nr 43 Centrum Gorzowa Od – Nowa. Prototypowanie
  • Przedsięwzięcie nr 16 Deptak Chrobrego – kręgosłup Nowego Miasta
  • Przedsięwzięcie nr 14 Węzeł intermodalny przy dworcu PKP

                       ■         Opis oddziaływania przedsięwzięcia na zdiagnozowany kryzys

Przedsięwzięcie podnosi w obszarze rewitalizacji dostępność podobszaru R1 i R2.

                       ■         Prognozowane rezultaty przedsięwzięcia i sposób ich oceny

Rezultatem będzie dostęp mieszkańców do transportu tramwajowego wysokiego standardu. Wskaźnikiem rezultatu będzie liczba mieszkańców zamieszkałych w zasięgu trzyminutowego dojścia (200 m) od dalszego przystanku dowolnej pary przystankowej (liczona narastająco). Wartość bazowa wskaźnika = 0. Wartości referencyjnej wskaźnika na tym etapie nie określa się.

 

Informacje o prowadzonym projekcie, aktualności dotyczące postępu prac dostępne są na stronie http://transport.gorzow.pl/

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.