27. Rozwój usług wsparcia na obszarze rewitalizacji

                       ■         Cel rewitalizacji realizowany przez to przedsięwzięcie

Cel szczegółowy 1.2. Zahamować dziedziczenie ubóstwa poprzez aktywne wsparcie

                       ■         Lokalizacja przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie dotyczy całości obszaru rewitalizacji, będzie realizowane w wielu lokalizacjach, które na tym etapie nie są jeszcze wyznaczone.

                       ■         Opis realizowanych zadań

Na obszarze rewitalizacji będą stopniowo intensyfikowane (organizowane i poszerzane) usługi społeczne, takie jak placówki wsparcia dziennego, świetlice środowiskowe, świetlice i inne formy pracy z dziećmi i młodzieżą, instrumenty wsparcia rodziny(w tym asystentura rodzinna). Będzie zaplanowana specjalna forma wsparcia dla rodzin sprawujących stałą opiekę nad osobą od tej opieki zależną.  W ramach tego szerokiego przedsięwzięcia GCPR realizuje lub planuje realizować następujące projekty z udziałem wsparcia zewnętrznego:

  • „Ekonomia społeczna z sukcesem”
  • „Przez aktywność do zmiany”
  • „Krok do samodzielności – stop wykluczeniu”
  • Zważywszy, że zadania te są realizowane nie tylko na obszarze rewitalizacji, niniejsze przedsięwzięcie zakłada znaczącą intensyfikację działań, w szczególności z ukierunkowaniem na realizację projektów dofinansowanych z EFS.

Przewidziany jest bardzo znaczący rozwój asystentury rodzinnej, streetworkingu i placówek wsparcia dziennego, w tym form pracy podwórkowej. W obszarze rewitalizacji będą uruchamiane mieszkania specjalnego przeznaczenia: chronione, treningowe, wspomagane itd. z zachowaniem zasady, że sytuuje się je pojedynczo, wśród normalnego środowiska zamieszkania, nie zaś w skupiskach w wyodrębnionych budynkach.

To przedsięwzięcie jest komplementarne międzyokresowo ze zrealizowanym w okresie programowania 2007 – 2013 przedsięwzięciem miękkim Profesjonalizacja usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 poprzez diagnozę potrzeb społecznych i doskonalenie kompetencji kadr.

Komplementarność w tym przypadku polega na tym, że działania realizowane obecnie zostały oparte o diagnozę wykonaną w ramach projektu sfinansowanego w poprzednim okresie programowania.

                       ■         Podmiot realizujący przedsięwzięcie

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie

                       ■         Szacowana wartość przedsięwzięcia i źródło finansowania

  • Szacunkowa wartość:  1 750 012,00  zł w tym EFS oraz budżet miasta.

                       ■         Opis powiązań i synergii z innymi przedsięwzięciami

Występuje synergia z następującymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi:

  • Przedsięwzięcie nr 28  Środowiskowe programy profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży    
  • Przedsięwzięcie nr 29    Jest moc! Program żywego uczestnictwa w kulturze
  • Przedsięwzięcie nr 42    Centra Aktywności Mieszkańców
  • Przedsięwzięcie nr 1      Poprawa warunków edukacji i opieki przez termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej w obszarze rewitalizacji

                       ■         Opis oddziaływania przedsięwzięcia na zdiagnozowany kryzys

Przedsięwzięcie będzie oddziaływać na całość problemu wykluczenia, w szczególności jednak na problem u bóstwa i jego dziedziczenia (szczegółowa diagnoza, konkluzje: 9 i 10).

                       ■         Prognozowane rezultaty przedsięwzięcia i sposób ich oceny

Rezultatem będzie poszerzona możliwość korzystania ze wsparcia przez beneficjentów końcowych. 

Wskaźnikiem rezultatu będzie odsetek rodzin korzystających z różnych form wsparcia w grupie rodzin takiego wsparcia potrzebujących. Wartość bazowa wskaźnika będzie ustalona na podstawie sprawozdania GCPR za rok 2016. Zakłada się że wskaźnik ten będzie corocznie rosnący. Wartość referencyjna w całym okresie realizacji programu = 100%.

Więcej informacji na temat projektu:

Krok do samodzielnosci - stop wykluczeniu

Przez aktywność do zmiany

Ekonomia społeczna z sukcesem

PRZEDSIĘWZIĘCIE ZREALIZOWANE

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.