44. Program KAWKA – etap II

logotypy unijne                      

                        ■         Nazwa przedsięwzięcia w dokumentach aplikacyjnych

Wymiana źródeł ciepła na obszarze miasta Gorzowa Wlkp.

                       ■         Cel rewitalizacji realizowany przez to przedsięwzięcie

Cel szczegółowy 4.3. Likwidować niską emisję

                       ■         Lokalizacja przedsięwzięcia

Obszar rewitalizacji – podobszar R2 i R3

                       ■         Opis realizowanych zadań

Zadanie dotyczy podobszarów realizacji R2 i R3. Miasto Gorzów planuje podjąć działania w ramach projektu polegające na: wymianie źródeł ciepła w 100 gospodarstwach domowych - likwidacji ulegną 194 piece kaflowe i 2 kotły węglowe. W zamian zamontowane zostaną nowoczesne, niskoemisyjne dwufunkcyjne kotły gazowe w wyniku, których nastąpi obniżenie emisji głównych zanieczyszczeń powietrza i CO2, poprawa jakości  powietrza i warunków życia grupy docelowej –społeczności.

To przedsięwzięcie jest komplementarne międzyokresowo ze zrealizowanym w okresie programowania 2007 – 2013 przedsięwzięciem miękkim Opracowanie i wdrożenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Gorzowa Wlkp.

Komplementarność w tym przypadku polega na tym, że działania realizowane w ramach tego przedsięwzięcia wdrażają plan gospodarki niskoemisyjnej którego opracowania (przedsięwzięcie miękkie) było sfinansowane w poprzednim okresie programowania.

                       ■         Podmiot realizujący przedsięwzięcie

Miasto Gorzów, operator Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

                       ■         Szacowana wartość przedsięwzięcia i źródło finansowania

1 240 000,00 zł Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020

                       ■         Opis powiązań i synergii z innymi przedsięwzięciami

Występuje synergia z następującymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi:

  • Przedsięwzięcie nr  10 „Mieszkać lepiej” – konkurs dotacji do remontów
  • Przedsięwzięcie nr  11  Społeczne budownictwo czynszowe w Gorzowie
    • Przedsięwzięcie nr  4 Przebudowa lokali komunalnych przeznaczonych na lokale   socjalne

                       ■         Opis oddziaływania przedsięwzięcia na zdiagnozowany kryzys

W części diagnostycznej czytamy:

„Konkluzja 20.  Niska emisja pochodząca z palenisk indywidualnych na stałe paliwa kopalne okazała się głównym skoncentrowanym problemem ekologicznym obszaru rewitalizacji. Należy kontynuować program Kawka w celu likwidacji niskiej emisji i poprawy jakości życia w centrum miasta.”

                       ■         Prognozowane rezultaty przedsięwzięcia i sposób ich oceny

Rezultatem będzie zmniejszenie poprawa warunków zamieszkania mieszkańców podobszaru R2 i R3 poprzez likwidację źródeł niskiej emisji w miejscu ich zamieszkania. Wskaźnikiem rezultatu będzie liczba zlikwidowanych źródeł grzewczych opalanych stałym paliwem kopalnym. Wartość bazowa wskaźnika = 0. Wartość referencyjna wynosi 100% palenisk w budynkach objętych programem.

 Więcej na temat projektu:

Wymiana źródeł ciepła na obszarze miasta Gorzowa Wlkp.

 

 

Więcej informacji na temat projektu:

Wymiana źródeł ciepła na obszarze miasta Gorzowa Wlkp.

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.