28. Środowiskowe programy profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży

                       ■         Cel rewitalizacji realizowany przez to przedsięwzięcie

Cel szczegółowy 1.2.  Zahamować dziedziczenie ubóstwa poprzez aktywne wsparcie

Cel szczegółowy 1.3. Budować włączenie społeczne dzięki uczestnictwu w kulturze

                       ■         Lokalizacja przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie niezlokalizowane, dotyczy całości obszaru rewitalizacji.

                       ■         Opis realizowanych zadań

Otwarte coroczne konkursy na realizację środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży. Rekomendowane jest finansowanie działań długofalowych i systematycznych, kierowanych w szczególności do dzieci ze środowisk zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, w tym zwłaszcza z terenów objętych programem rewitalizacji , np. programy animatorów podwórkowych, pedagogów ulicy, animatorów klubów młodzieżowych. Rekomendowana jest realizacja profilaktyki środowiskowej w postaci programów liderów rówieśniczych na terenie gorzowskich szkół.

                       ■         Podmiot realizujący przedsięwzięcie

Wydział Spraw Społecznych we współpracy z Biurem Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji, oraz wykonawcy wyłonieni w konkursie.

                       ■         Szacowana wartość przedsięwzięcia i źródło finansowania

  • Źródło finansowania: Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.

                       ■         Opis powiązań i synergii z innymi przedsięwzięciami

Występuje synergia z następującymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi:

  • Przedsięwzięcie nr 27  Rozwój usług wsparcia na obszarze rewitalizacji
  • Przedsięwzięcie nr 29  Jest moc! Program żywego uczestnictwa w kulturze
  • Przedsięwzięcie nr 42 Centra Aktywności Lokalnej

                       ■         Opis oddziaływania przedsięwzięcia na zdiagnozowany kryzys

Przedsięwzięcie będzie oddziaływać na całość problemu wykluczenia, w szczególności jednak na problem ubóstwa i jego dziedziczenia (szczegółowa diagnoza, konkluzje: 9 i 10).

Dodatkowo program ma wzmacniać poziom uczestnictwa w kulturze, które jest bardzo, niskie, co wynika z przeprowadzonych w 2019 r. badań. Niezwykle istotne będzie prowadzenie tych zadań na obszarze R2, w którym zainteresowanie miejską ofertą kulturalną jest bardzo małe. Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie również reakcja na problem wynikający z koncentracji na obszarach rewitalizacji wykroczeń popełnianych pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.

                       ■         Prognozowane rezultaty przedsięwzięcia i sposób ich oceny

Rezultatem będzie poszerzona możliwość korzystania ze wsparcia przez beneficjentów końcowych.

Wskaźnikiem rezultatu będzie ilość projektów objętych wsparciem grantowym. Wartość bazowa wyniesie 0. Wartość referencyjna wskaźnika ilości rocznej w całym okresie realizacji wyniesie 1 zrealizowany projekt.

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.