21. Miasto odwraca się ku Kłodawce

podwórko z placem zabaw

logotypy unijne                     

                      ■         Nazwa zadania w dokumentach aplikacyjnych i Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. wzdłuż rzeki Kłodawki poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z zagospodarowaniem wybranych podwórek.

                       ■         Cel rewitalizacji realizowany przez to przedsięwzięcie

Cel szczegółowy 5.6.Odzyskać Kłodawkę dla Gorzowian

                       ■         Lokalizacja przedsięwzięcia

Podwórka kamienic graniczących z rzeką Kłodawką na długości tworzonej trasy rekreacyjnej (w ramach przedsięwzięcia 17 Rekreacyjna trasa pieszo – rowerowa wzdłuż Kłodawki).

                       ■         Opis realizowanych zadań

Przedsięwzięcie polega na zainicjowaniu i przeprowadzeniu kompleksowej rearanżacji podwórek wzdłuż Kłodawki w taki sposób, aby podnieść estetykę krajobrazu miejskiego widzianego od strony rzeki. Elementem kluczowym jest zaproszenie mieszkańców do współprojektowania przestrzeni podwórek. Element ten nie będzie uzależniony od sytuacji właścicielskiej działek; celem przedsięwzięcia jest sprawienie, by mieszkańcy potraktowali remont podwórek (i komplementarne przedsięwzięcie 12) jako szansę dla siebie. Toteż w ramach rearanżacji podwórek mieszkańcy będą zachęcani do lokalizowania funkcji podnoszących atrakcyjność przestrzeni także dla spacerowiczów. Kluczowym komponentem przedsięwzięcia jest nie sama inwestycja, ale zaangażowanie mieszkańców w to, co ma powstać w jej wyniku.

Należy w tym przypadku szczególnie zwracać uwagę na zastrzeżenie konkluzji 11 z diagnozy, gdzie czytamy:

„Konkluzja 11.  Koncepcje przedsięwzięć rewitalizacyjnych umacniające w mieszkańcach poczucie, że nic od nich nie zależy, powinny być bezwzględnie odrzucane z programu. W szczególności nie ma miejsca w GPR na interwencje w przestrzenie półpubliczne (podwórka, wnętrza kwartałów) podejmowane arbitralnie, bez współautorskiego i współwykonawczego udziału mieszkańców. Podobnie działania miękkie zaplanowane w sposób uniemożliwiający beneficjentom końcowym (mieszkańcom) wpływ na ich kształt i treść, nie mogą być włączane do programu rewitalizacji jako grożące pogłębieniem problemu wyuczonej bezradności”.

To przedsięwzięcie jest komplementarne międzyokresowo ze zrealizowanymi w okresie programowania 2007 – 2013 przedsięwzięciami miękkimi:

  • „Promocja zintegrowanego podejścia w polityce rozwoju poprzez budowę Strategii Rozwoju MOF Gorzowa Wlkp.”
  • „Przygotowanie wdrażania zapisów Strategii ZIT MOF Gorzowa Wlkp.”

Komplementarność w obu przypadkach polega na tym, że działania realizowane obecnie zostały w poprzednim okresie programowania zaplanowane i wkomponowane w szerszą strategię działań. Obecnie realizowany projekt inwestycyjny wynika więc ze sfinansowanych w poprzednim okresie projektów miękkich.

                       ■         Podmiot realizujący przedsięwzięcie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej we współpracy z Biurem Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji.

                       ■         Szacowana wartość przedsięwzięcia i źródło finansowania

  • 3 249 395,53 zł, źródło finansowania ZIT RPO-L2020 oraz budżet miasta.

                       ■         Opis powiązań i synergii z innymi przedsięwzięciami

Występuje synergia z następującymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi:

  • Przedsięwzięcie nr 17: Rekreacyjna trasa wzdłuż Kłodawki
  • Przedsięwzięcie nr 35:   Gorzowskie Standardy Przestrzeni Publicznej i zasady udziału mieszkańców w projektowaniu przestrzeni

                       ■         Opis oddziaływania przedsięwzięcia na zdiagnozowany kryzys

W diagnozie czytamy: „Z uwagi na zjawisko wyuczonej bezradności absolutnie kluczowym wskazaniem dla przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest nakierowanie wszelkich działań na zbudowanie w mieszkańcach przekonania, że mają wpływ na swoją sytuację i sprawują kontrolę nad swoim życiem” (Konkluzja 10).

                       ■         Prognozowane rezultaty przedsięwzięcia i sposób ich oceny

Rezultatem będzie włączenie mieszkańców, jako współautorów znaczącego projektu zmieniającego przestrzeń miasta, w który to projekt mieszkańcy włączą się zmieniając swoje podwórka. Wskaźnikiem rezultatu będzie odsetek wspólnot, które faktycznie zaangażowały się współautorsko i/lub wykonawczo w proces rearanżacji swoich podwórek. Wartość bazowa wskaźnika = 0. Wartość referencyjna wskaźnika wynosi 100%

Więcej informacji na temat projektu: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie wybranych terenów przestrzeni publicznej”

PRZEDSIĘWZIĘCIE ZREALIZOWANE

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.