Powróć do: Odpady

Substancje zagrażające środowisku

Substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska są w szczególności:

  • azbest;
  • PCB (polochlorowane bifenyle)


PCB (Polichlorowane bifenyle) - grupa halogenowanych organicznych związków chemicznych, pochodnych bifenylu.
Są to związki toksyczne, łatwo rozprzestrzeniające się za pośrednictwem powietrza i wody. Mogą powodować rozwój wielu chorób układu krążenia, w tym m.in.miażdżycy oraz nadciśnienia tętniczego.
 
Polichlorowane bifenyle, ze względu na swoje właściwości elektroizolacyjne, stabilność oraz niepalność, były przez około 60 lat wykorzystywane na masową skalę w przemyśle jako izolatory elektryczne oraz ciecze hydrauliczne w kondensatorach i transformatorach. To właśnie wycieki z tych instalacji są jednym ze źródeł PCB w środowisku. W mniejszym stopniu związki te stosowano także jako smary odporne na wysoką temperaturę, a także jako plastyfikatory do tuszów, farb, klejów, uszczelniaczy i papieru.
 
Wykorzystywanie PCB dopuszcza się w użytkowanych urządzeniach lub instalacjach, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2010 r. (§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 860).
 
Posiadacze odpadów zawierających PCB obowiązani są do usunięcia z nich oraz unieszkodliwienia PCB albo, jeśli usunięcie PCB jest niemożliwe, do unieszkodliwienia tych odpadów, w terminie nie później niż do dnia 31 grudnia 2010 r. (art. 40 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085).


Urządzenia lub instalacje, w których były lub są wykorzystywane PCB, należy inwentaryzować poprzez sporządzanie dokumentacji zawierającej nazwę i adres użytkownika urządzenia lub instalacji, lokalizację i rodzaj urządzenia lub instalacji, ilość PCB znajdującego się w urządzeniu lub instalacji, daty i opis operacji przeprowadzonych lub planowanych do przeprowadzenia w odniesieniu do urządzenia lub instalacji, datę sporządzenia dokumentu i podpis sporządzającego.
Wykorzystujący PCB w terminie miesiąca po przeprowadzonej inwentaryzacji przedkładają te informacje w formie pisemnej:
 
- przedsiębiorcy - marszałkowi województwa informacje o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania wg wzoru zawartego w załączniku Nr 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. jw.,
- osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami – odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta – informacje w formie uproszczonej, wg wzoru zawartego w załączniku Nr 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. jw.
 
Należy zaznaczyć, iż nie wykonywanie nałożonych obowiązków wiąże się z określonymi sankcjami:

  • Art. 346 ustawy Prawo ochrony środowiska stanowi, że kto, wykorzystując substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, nie przekazuje okresowo informacji o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania podlega karze grzywny. Tej samej karze podlega, kto w wymaganym zakresie nie dokumentuje rodzaju, ilości i miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz sposobów ich eliminowania. Orzekanie w sprawach, o których mowa następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
  • Art. 345 ustawy Prawo ochrony środowiska stanowi, że kto, będąc do tego obowiązany na podstawie art. 161, nie oczyszcza lub nie unieszkodliwia instalacji lub urządzeń, w których są lub były wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska albo co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że były w nich wykorzystywane takie substancje, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny.
DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.