Konsultacje w 2021 roku

 

Możliwość składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

MapaMiasto informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ul. F. Walczaka i ul. F. Kroenke wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Franciszka Walczaka i Floriana Kroenke o pow. ok. 5,4 ha, wynika z konieczności dostosowania przesądzeń planistycznych zawartych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulicy Niepodległości (Uchwała Nr LXXI/847/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 maja 2006r.) do kierunków określonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego (Uchwała Nr XXXIV/602/2021 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2021r.), w tym w świetle zgłaszanych potrzeb inwestycyjnych (wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 2369, 810/58, 810/57, 810/56 – zmiana przeznaczenia działek z terenu usługowego na teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej).

Od strony północno-wschodniej granica planu nie pokrywa się z granicą ewidencyjną działki, lecz z granicą terenu funkcjonalnego wynikającą z planu obowiązującego, ze względu na brak potrzeby objęcia niniejszym opracowaniem terenu drogi KDL (symbol z obowiązującego planu).

Uwagi można wnosić w terminie do 28 grudnia 2021 r. Więcej szczegółów znajdziecie tutaj.

 

 

 

 

Konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego MOF GW 2030

ZdjęcieW terminie od 15 listopada do 20 grudnia 2021 r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030.

Celem strategii rozwoju ponadlokalnego jest umożliwienie wspólnego planowania działań rozwojowych na obszarze powiązanych ze sobą funkcjonalnie samorządów.

Strategia obejmuje Miasto Gorzów Wielkopolski oraz Gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok, Skwierzyna, Miasto Kostrzyn nad Odrą, Miasto i Gmina Strzelce Krajeńskie, Miasto i Gmina Witnica oraz Powiat Gorzowski.

 W ramach konsultacji społecznych zaplanowano spotkanie z mieszkańcami, które odbędzie się w dniu 9 grudnia 2021 r. od godz. 15:30 do godz. 17:30 w Sali sesyjnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Sikorskiego 3-4. Podczas spotkania wykonawca strategii – Instytut Badawczy IPC z Wrocławia, przedstawi założenia strategii, główne problemy wynikające z diagnozy obszaru, zaprezentuje wizję, misję, cele, priorytety i kierunki działań zapisane w strategii. Podczas spotkania będzie możliwość zgłaszania uwag, przekazania opinii i sugestii. Chętnych do udziału w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Uwagi można zgłaszać również na formularzu uwag, poprzez przesłanie na e-mail: strategia@um.gorzow.pl lub wysyłając pocztą tradycyjną na adres: Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Programowania Strategicznego, Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wielkopolski, z adnotacją na kopercie: „Konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030”.

Zwracamy się także z uprzejmą prośbą o wypełnienie elektronicznej ankiety dotyczącej MOF GW

Ponadto istnieje także możliwość rozmowy telefonicznej na temat głównych założeń strategii pod numerem 95 73 55 843 (w dni robocze, podczas trwania konsultacji społecznych, od godz. 12:00 do 15:00).

Prace nad strategią rozpoczęły się w lipcu 2021 r. W ramach prac nad dokumentem odbyły się wywiady oraz warsztaty diagnostyczne i strategiczne przy udziale ekspertów z samorządów wchodzących w skład MOF GW, reprezentantów instytucji ochrony środowiska, szkolnictwa wyższego, instytucji otoczenia biznesu, przedstawicieli przedsiębiorców. Dzięki informacjom zgromadzonym w efekcie ww. prac, możliwe było rzetelne przygotowanie diagnozy, określenie wizji, misji, celów, priorytetów oraz wspólnych kierunków działań.

Sporządzenie strategii rozwoju ponadlokalnego jest jednym z etapów przygotowania MOF GW do wdrażania środków w ramach nowej perspektywy Unii Europejskiej 2021-2027.

Pliki do pobrania:

Strategia rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030, PDF, 5,10 MB

Diagnoza strategiczna uwarunkowań rozwojowych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego, PDF, 5,17 MB

 

 

 

Ruszają konsultacje społeczne projektu Strategii Kultury Gorzowa Wielkopolskiego 2022-2030

ZdjęcieOd 15 listopada do 6 grudnia potrwają konsultacje społeczne projektu „Strategii Kultury Gorzowa Wielkopolskiego 2022-2030”. Celem powstającego opracowania jest zbadanie stanu i uwidocznienie potencjału kultury w Gorzowie, a także wyznaczenie kierunków jej rozwoju na lata 2022-2030.

W ramach konsultacji zaplanowano spotkanie z mieszkańcami  a także od 15 listopada przez cały okres konsultacji będzie uruchomiony telefoniczny dyżur konsultacyjny. Dodatkowo do 6 grudnia br. Będzie można, korzystając z formularza uwag i opinii, zgłaszać swoje sugestie do opracowywanego dokumentu e-mailowo lub drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Chcesz wziąć udział w konsultacjach?
- Wypełnij formularz dostępny tutajna opinie i uwagi czekamy od 15 listopada do 6 grudnia 2021 r.
-
Zgłoś swoje uwagi podczas telefonicznego dyżuru konsultacyjnego, prowadzonego przez Wydział Kultury i dostępnego pod nr tel. 95 7355 882 w godzinach pracy Urzędu Miasta, przez cały czas konsultacji,
- Weź udział w spotkaniu konsultacyjnym – 29 listopada o godz. 17:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4. Formularz zgłoszeniowy na spotkanie jest dostępny tutaj. Nabór zgłoszeń trwa do 26 listopada.

Do udziału w procesie niezbędna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, którą znajdziecie
tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem strategicznym: Strategia Kultury Gorzowa Wielkopolskiego 2022-2030, PDF, 3,39 MB

 

 

 

Możliwość składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

MapaMiasto informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Prostą wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Niniejszy plan zainicjowała uchwała XXXII/562/2020 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Prostą. Zapisy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzów Wielkopolski (uchwała Nr XXXIV/602/2021 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2021 roku) lokalizują obszar planu w strefie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Przedmiotowy plan jest zgodny z wynikami analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta, uzyskał pozytywną opinię Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz wymagane przepisami odrębnymi opinie i niezbędne uzgodnienia. Na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu nie wpłynęły uwagi. Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zgodnie z art. 17 pkt 14 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedstawił Radzie Miasta projekt uchwały wraz z załącznikami. Uchwalenie przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stworzy nowe podstawy prawne do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zagospodarowania przedmiotowego obszaru. Uwagi można składać do 24 listopada 2021r.

Więcej szczegółów znajdziecie tutaj.

 

 

 

Porozmawiajmy o zieleni w mieście

ZdjęcieChcemy porozmawiać o zieleni w naszym mieście. Naszym celem jest zebranie opinii i propozycji mieszkańców w zakresie sposobu zarządzania i utrzymania zieleni miejskiej, jak również działań podejmowanych w stosunku do dzikich i bezpańskich zwierząt. Zapytamy Was także o istniejące narzędzia włączania mieszkańców w inicjatywy związane z zielenią w mieście oraz wspólnie zastanowimy się nad potrzebą wypracowania nowych.

Jak wziąć udział w konsultacjach?
• Wypełnij formularz dostępny tutajna opinie i propozycje czekamy do 24 października.
• Weź udział w warsztatach konsultacyjnych – 19 i 21 października o godz. 17:00 w Sali sesyjnej Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4. Formularz rejestracji na warsztaty jest dostępny w Biurze Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji przy ul. Sikorskiego 5 oraz tutaj. Nabór zgłoszeń trwa do 12 października.

Przygotowaliśmy cztery obszary tematyczne:
- utrzymanie terenów zielonych,
- zieleń w miejskich procesach inwestycyjnych,
- zwierzęta w mieście,
- udział społeczny w gospodarowaniu zielenią i edukacja ekologiczna.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi, które znajdują się tutaj.

 

 

 

Możliwość składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

MapaMiasto informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla obszaru położonego w rejonie ul. Żwirowej. Obszar przewidziany do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położony jest w północnej części miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ulicy Żwirowej i obejmuje działki o nr  ewidencyjnym 376/32, 376/34, 376/63 oraz 376/64 obrębie 1 - Chwalęcice. Proponowana granica planu miejscowego, o powierzchni ok 0,5 ha obejmuje tereny zainwestowane o dominującej funkcji usługowej. Obecnie dla tego obszaru obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gorzowie Wlkp. w rejonie ulicy Owocowej (Uchwała Nr XIV/205/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 lipca 2007 r.), zgodnie z którymi działki o nr ewidencyjnych 376/34, 376/63, 376/64 wchodzą w teren przeznaczony pod zabudowę usługową, oznaczony symbolem 3U, natomiast działka o nr ewidencyjnym 376/32 znajduje się na terenie przeznaczonym pod lokalizację bazowej stacji telefonii komórkowej, oznaczonym symbolem 1TK. Do analizy przystąpiono z uwagi na wniosek właściciela działki o nr ew.  376/32 obręb 1-Chwalęcice o zmianę obowiązującego planu w zakresie ustalonej funkcji.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 października 2021 r. o godz. 15:00. za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku – online. Osoby chcące wziąć aktywny udział w dyskusji publicznej i mieć możliwość zadawania pytań proszone są o zgłoszenie się do dnia 11 października 2021 r.  na adres: pracownia@um.gorzow.pl lub pod nr tel. 95 7355 505 / 899 (udostępniony zostanie link do dyskusji publicznej). Uwagi można wnosić do 12 listopada 2021 r.
Więcej szczegółów znajdziecie tutaj.

 

 

 

Możliwość składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

ZdjęcieMiasto informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla obszarów położonych w rejonie ulic Rumiankowej i Tymiankowej oraz w rejonie ulic Kobylogórskiej i Ziemiańskiej.
Podjęte czynności wynikają z konieczności dostosowania przesądzeń planistycznych zawartych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Poznańską a rzeką Wartą, w związku z wnioskami o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 314/19 – przeznaczenie w całości terenu pod zabudowę usługową i dla działek nr ewid. 70,  68/6 – zmiana przeznaczenia części działek na teren zabudowy mieszkaniowej. Uwagi można wnosić do 11 października 2021 r.
Więcej szczegółów znajdziecie tutaj.

 

 

 

 

Konsultacje Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych

Zdjęcie10 września rozpoczynają się konsultacje projektu dokumentu „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych”. Uwagi można zgłaszać drogą tradycyjną i elektroniczną do 6 października 2021 r. Więcej szczegółów znajdziecie tutaj.

 

 

 

 

Możliwość składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

MapaMiasto informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla obszaru położonego na zachód od ul. Mosiężnej.

Do prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przystępuje się na wniosek spółki Yetico S.A. Wniosek uzasadniono koniecznością dostosowania przesądzeń planistycznych zawartych w obowiązujących planach miejscowych do zgłaszanych potrzeb inwestycyjnych spółki polegających na rozbudowie zakładu produkcji styropianu.

Celem planu jest ustalenie zasad zagospodarowania terenu umożliwiających zachowanie ciągłości planistycznej oraz uzyskanie jednorodnych parametrów zabudowy i zagospodarowania całej nieruchomości.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego przyjętym Uchwałą Nr XXXIV/602/2021 z dnia 24 lutego 2021 r., określającym politykę przestrzenną miasta, dla obszaru wskazanego do objęcia procedurą planistyczną określono kierunek rozwoju jako: strefa zabudowy produkcyjnej. Uwagi można składać do 29.09.2021 r.

Więcej szczegółów znajdziecie tutaj.

 

 

 

Trwają prace nad Strategią Kultury

ZdjęcieTrwają prace nad opracowaniem ważnego dla obszaru kultury dokumentu pt.: "Strategia Kultury Gorzowa Wielkopolskiego 2022-2030". We wrześniu rozpocznie się cykl warsztatów fokusowych, skierowanych do przedstawicieli środowiska i instytucji kultury, mediów, biznesu, środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych, a także do animatorów, twórców kultury oraz pozostałych interesariuszy Strategii.

Celem warsztatów jest zebranie informacji związanych m. in. ze stanem obecnym sektora kultury w Gorzowie, potrzebami rozwojowymi organizacji sektora kultury, potrzebami i oczekiwaniami odbiorców działań kulturalnych, a także wskazaniem szans i zagrożeń dla rozwoju sektora na najbliższe lata oraz możliwych kierunków rozwoju. Konsultacje społeczne dokumentu planowane są na listopad 2021r.

 

 

 

Konsultacje skierowane do organizacji pozarządowych

ZdjęcieW dniu 30.08.2021 r. rozpoczęły się konsultacje skierowane do organizacji pozarządowych. Dotyczą one:
1)    Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022;
2)    Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2022.

Za przeprowadzenie przedmiotowych konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Spraw Społecznych.
Uwagi można składać do 20.09.2021r.

Więcej szczegółów znajduje się tutaj: https://um.gorzow.pl/ogloszenia-i-komunikaty.html?news_id=920

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

 

 

 

Możliwość składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

MapaMiasto informuje o pojownym wyłożyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla obszaru położonego w rejonie ul. Wał Okrężny, Grobla i Zielona.

Na obszarze objętym granicami uchwały intencyjnej obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic: Zielona, Grobla i Wał Okrężny (uchwała nr XXXVII/584/08 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.).

Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego kierunek rozwoju dla większości obszarów objętych opracowaniem został wskazany jako: teren lokalizacji usług ogólnomiejskich (publicznych i komercyjnych). Dla pozostałej, północnej, części obszaru kierunkiem rozwoju, wyznaczonym w studium, jest zieleń (dotyczy terenu wzdłuż brzegu rzeki Warty).

Podstawową przyczyną przystąpienia do opracowania planu miejscowego jest konieczność optymalizacji układu drogowego przyjętego w dotychczas obowiązującym planie miejscowym. Części terenów przeznaczonych na drogi publiczne może zostać przypisana inna funkcja przy zachowaniu jednocześnie pełnego dostępu każdego terenu do obsługi komunikacyjnej. Działanie takie powinno przynieść znaczne korzyści w perspektywie krótkoterminowej (rozpatrzenie wniosków złożonych do przedmiotowego terenu oraz zmniejszenie kosztów związanych z koniecznością wykupu gruntów pod drogi publiczne) i długoterminowej (zwiększenie szans na realizację ustaleń planu oraz jednocześnie wdrożenie założeń Gminnego Programu Rewitalizacji).

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można składać do Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, jako organu właściwego do rozpatrywania uwag:
-na piśmie na adres ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.,
-ustnie do protokołu po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 95 7355 505,
-za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: pracownia@um.gorzow.pl z dopiskiem „uwagi do planu w rejonie ulicy Wał Okrężny, Grobla i Zielona”

Ponadto dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego  przy ul. Myśliborskiej 34 w pokoju nr 10, o godz. 12:00. Osoby chcące wziąć aktywny udział w dyskusji publicznej i mieć możliwość zadawania pytań online proszone są o zgłoszenie się do dnia 30 sierpnia 2021 r. na adres: pracownia@um.gorzow.pl lub pod nr tel. 95 7355 505 (udostępniony zostanie link do dyskusji publicznej).

Szczegóły znajdziecie tutaj.

 

 

 

Możliwość składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

MapaMiasto informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla obszaru położonego w rejonie ulic Słowiańskiej i Niemcewicza. Szczegóły znajdziecie tutaj.

 

 

 

Możliwość składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

MapaMiasto informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla obszaru położonego na północ od ulicy Szczecińskiej.
Szczegóły znajdziecie tutaj.

 

 

Możliwość składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 MapaMiasto informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu od 9 czerwca 2021r.  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla obszaru położonego w rejonie ul. Wał Okrężny, Grobla i Zielona.
Szczegóły znajdziecie tutaj.

 

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.